سپیدار وب، نمایندگی رسمی فروش نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار و دشت